WD Consultancy
WD Consultancy voor een transparante bedrijfsvoering
voor een transparante bedrijfsvoering
Interim management ook WD Consultancy
Adviezen door WD Consultancy
Referenties van WD Consultancy
Contact informatie voor WD Consultancy
ROC

Inleiding
Binnen een groot ROC waren er drie opleidingscentra met een structureel tekort. Door het College van Bestuur is de keuze gemaakt om de drie opleidingscentra te fuseren en te saneren. Geïntegreerde managementinformatie op het gebied van financiën, personeel, deelnemers en huisvesting was in beginsel moeilijk te ontsluiten, waardoor adequate bezuinigingsmaatregelen uitbleven.

Opdracht
WD was aangesteld als interim hoofd financiën voor de drie te fuseren opleidingscentra. WD was verantwoordelijk om meerjarige saneringsvoorstellen te doen nadat hij van mij daartoe de opdracht kreeg. Het structurele tekort moest naar een nullijn worden gebracht. De financiële administratie van de drie opleidingscentra moest gecentraliseerd worden en alle processen uitgewerkt worden.

Werkwijze
WD begon met het inrichten van de jaarlijkse begrotingscyclus en periodieke managementinformatie en het opstellen van een conservatieve begroting voor het uitvoeringsjaar. Vervolgens werden adjunct directeuren uitgedaagd bezuinigingsvoorstellen te doen op gebied van personeel, huisvesting en financiën. WD bracht resultaatverantwoordelijkheid en inhoud bij de adjunct directeuren samen. Gevraagd en ongevraagd werden concrete bezuinigingsvoorstellen richting interim directeur geventileerd en WD was daarbij bereid, om ‘met zijn voeten in de modder’ te bivakkeren.
Door slecht nieuws gesprekken om te zetten naar nieuwe uitdagingen voor individuen heeft de centralisatie van de financiële administratie relatief weinig tijd gekost. Daarnaast heeft WD zijn collega hoofden financiën meegenomen in ‘concern breed’ denken en het fenomeen ‘kennis delen’.

Resultaat
Structurele tekorten van de gefuseerde opleidingscentra behoren tot het verleden. Door de ingebakken cultuur van periodieke rapportage en resultaatverantwoordelijkheid passen doelstellingen binnen financiële randvoorwaarden. De centralisering van de financiële administratie heeft een formatieve besparing opgeleverd van dertig procent.

Marcel van der Knaap
Directeur (ad interim)
ROC